سپیدفرهاد گنجینه

زیستن چشیدن گریستن آمیختن خود در لحظه ها

ر

زیستن چشیدن گریستن آمیختن خود در لحظه ها
شاد بودن آگاه بودن در غمهای خود به اندازه بودن
خاطره عاطفه صاعقه افکار در هم و یکسان داشتن
صیقل افکار قدرت ادراک خلق لحظه ها درک زندگی داشتن
ملودی کامل  سبکی رقصی لمسی برای عشقی تمام عیار داشتن
ضرب ریتم آهنگی ناب و کامل بر افراشته بر عرش لحظه ها داشتن
ساعتی لحظه ای قرنی تفکری برای تعمق در روند حقایق داشتن
سفری سیری خروش و سکوتی در حاشیه ها داشتن
فرهاد گنجیه

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا