سایر شاعرانغزل

“خـــــــــــدایـــــــــا”

       “خـــــــــــدایـــــــــا”

مــــــــی کـُــــشـــــد آخــــــــر  مـــــــــرا  شــــــیـــدایـــیـَـــم

نوشته های مشابه

مــــیـــشـــــوم مـــــجــــنـــــون و تـــــــو لـــــیـــلای مـــــــن

از غَـــــــمــــت دیــــــــوانـــــه گـــَــــــشــــتـم پــــس کـــــجا

مــــیـرِســــــد دســــــتـــم بـــــــه تـــــــو زیــــــــبـــای مـــــن

عــــــقــــل و هــــــوش بـُــــــردی زِ مـــــن یــــکـــــــدم بــــیا

زیـــــــر و رو کـُــــــن یــــــک شـَــــــبــــه دنــــــیـــای مــــــن

ریــــــخـــتـه اســـــت بـــَـــرهَـــــم دِگــــــر روز و شـَـــــبــــم

گـــَـشــــتــه ام پـــــــیـــر و ســـــفـــیــد مـــوهــــــای مــــــن

مـــــــی نِــــــشــــیــنــم بــــــَـر درِ کـــــــــویـــــت خـــــــــدا

دســت بــــه دامـــان تــوأم تــــاصــبح شـــود شـــبهـای مـــن

مـــیــرَوم سـمـــت صــــراط مـــســـتــقــیمَــت بـــا یـــقــیــن

تـــــا گــــره از مـــــشــکـلاتـــم بـــاز شــــود فــــردای مــــــن

           (شـــــــعــــر:کــــــــاظــــــم عــــفـــــتــیان)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا