آن مریمی که برای خنده هایت می مرد.‌

دیرشد
دیرآمدی
آن مریمی که برای خنده هایت می مرد
جان سپرد
در
آغوش تنهایی کبودش