ساقی ات که بهترین باشد
به هیچ می انگارد 
دستانی را که سهمش از تو فقط پرهیز است
و من چه بی تابانه دست به دامان زمان میشوم که نگذرد !
حرف از آغوش توست .
” امیر نویدکیا “