من آرزو میکنم
با تو باشم
تو آرزو میکنی
دیگر نمانم
در استجابت کدامین آرزو …
سرگردان خدا !
” امیر نویدکیا “