سایر شاعرانسپید

مرا با تلخی هایم دوست دارد

مرا با تلخی هایم دوست دارد

مرا با سرکشی
با بی وفایی،
مرا با خم به ابرو
دوست دارد

نوشته های مشابه

مرا با کینه ها و
با جفا و
فتنه هایم
دوست دارد …
الهام ابوالحسنی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا