چون آسمانی که پر از حور و پری ها
پشت سرت بازار داغ مشتری ها

مثل نسیمی رد شدی از شهر…افتاد
با دیدنت از سر تمام روسری ها

احساس تلخ قهوه ها در کافه…از تو_
موسیقی زیبا و رقص آذری ها

مثل هوای تازه مطبوعی و از توست
عطر تمدن بر لباس بربری ها

عشقی که افتادی به قلب شعرهایم
شوری که افتادی به جان انوری ها

یوسف_خورشیدی