سایر شاعرانسپید

خانه دوست کجاست ؟

سالها در پی این اندیشه
از خود پرسیدم
خانه دوست
کجاست ؟
پاسخی من
نشنیدم هرگز
بعدها فهمیدم
خانه دوست
دل است
iraj.nasrollahi

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا