سایر شاعرانسپید

ردّ باران رویِ خاکستریِ دیوارهایِ این شهر

ردّ باران رویِ خاکستریِ دیوارهایِ این شهر
می کِشانَـدَم
به سمتِ یک خیال
به سانِ گمگشته ای که از آتشِ درون
می گریزد
به سایه بانِ درختانِ بالابلندِ
بهشت پاره ای
پناه می آورد،

به تماشایِ رقصِ نور و سایه ها
به صرافتِ سبزِ باران ها
و تمنایِ دیوار در ورایِ یک دیدار
یک دیدار..

نوشته های مشابه

باران می داند
که کجا کِشانَدَم
که کجا
عطرِ حضوری آشنا
می خوانَدَم

#مریم_جوادی

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا