حسن گایینیسپید

دیگر ترسیم مرگ کافی نیست

دیگر ترسیم مرگ کافی نیست

من از…

نوشته های مشابه

رافائل تبعیّت می کنم !

تو در لبهٔ زمین

ـ تماشا

… باش

من در جان تو می لرزم

چون نیلوفری…

در

ـ بنارس

……….
✍ ح.رزاس
مسح_ فروردین۹۶

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا