عشق تاریخ ندارد اما

عشق تاریخ ندارد اما

۸\۶\۱۳۹۶

عشق تاریخ ندارد اما
مینویسم تا بدانی امروز
گرچه رفتی بی خبر اما دلم
می نویسد تا ابد می خواهمت
مینا

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی