خواب تنهایی من
می آید
باید امشب
به تماشا
بروم
ناظر توحیدی ثمین