در خرابه های قونیه… سپیده دم، مرا ببوس

در خرابه های قونیه... سپیده دم، مرا ببوس
در خرابه های قونیه…
ـ سپیده دم، مرا ببوس
مرا برای عشق سرشته اند
با هر بوسه ات جامی شراب گرفته ام
ـ تلخ و سنگین
دریا خندید…
از گریه های بی اختیار من!
…………
✍ ح . رزاس
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی