یک شهر از من رنجیده ای
و غرور تازه ای تو را قشنگ می کند
هم دوست داشتنی
هم دل آزار
پاورچین  پاورچین…
جور دیگری عاشقت میشوم
.
✍ ح . رزاس