قسمتم این بوده درگیر تو باشم، می شود؟ 

قسمتم این بوده درگیر تو باشم، می شود؟
همچنان آهوی زنجیر تو باشم، می شود؟
مثل انگور مریوان دانه دانه سُرخِ سُرخ
هی بجوشانی مرا گیرِ تو باشم، می شود؟
با تو هستم نازنین بانو شرابم می دهی؟
مست و لایقل ز تاثیرِ تو باشم، می شود؟
گوشه ای از پنجره وا کن هوا بارانی است
خش خشِ پاییزِ تقدیرِ تو باشم، می شود؟
هی نگو از غربت شب های با من بودنت
درد بی درمان و تدبیر تو باشم، می شود؟
کم کن از زخم زبان مهمان کنم با بوسه ای
یک شبی را محو تصویر تو باشم، می شود
علی حیدری کرمانشاهی
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی