اینجا که من ایستاده ام
کسی نیست
آنجا که تو ایستاده ای
کسی هست؟
زهره میرشکار