سپیدفرهاد گنجینه

باید بگردیم به دنبال خودمان

باید بگردیم  به دنبال خودمان که غرق احساسیم گشتن به دنبال خود که گم گشته در لحظه ایم باید جست و پیدا کرد خود بودن را باید رهائی پیدا کرد از حسرت
نبودن باید خواسته هایمان را با لیوانی سر بکشیم تا بتوانیم از نو برایشان  لحظه شماری کنیم آیا برای رسیدن به آرزوئی نوآنکه کهنه بود را پاره باید کرد ودر کمد کهنه ها انداخت پس آرزوهای رخت بر بسته داخل کمد را چه میشودآیا همان افکار کهنه ما نیستند آن آرزوهای رخت بر بسته
فرهادگنجیه

نوشته های مشابه

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا