سید رضا هاشمیغزل

آنگونه ای که بعد از آتش دود می میرد

آنگونه ای که بعد از آتش دود می میرد
مردی که معشوقش نباشد زود می میرد

حتّی اگر شاعرترین مرد زمین باشد
حسّی که در ابیات شعرش بود می میرد

نوشته های مشابه

مثل پرنده درقفس ، مانند گل در باد
وقتی تقلّایش ندارد سود می میرد …

نفی تن از ویرانی دل می شود آغاز
وقتی بنایی از درون فرسود می میرد

بین من و تو اندکی هم فاصله خوب است
خورشید اگر نزدیک باشد رود می میرد

#سید_رضا_هاشمی(سره)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا