سید رضا هاشمیغزل

اگر چه دستخوش حادثات دیگری ام …

اگر چه  دستخوش حادثات دیگری ام …
هنوز گاه گداری به فکر می بری ام …

سری به پات نهادم دلیل خوبی بود …
برای اینکه ببینی اگر چه سرسری ام …

نوشته های مشابه

شراب تلخ چشیدم  ‘ ولی نخندیده
کسی شبیه تو هرگز به لهجه ی دری ام

مزن به سنگ ملامت مرا که مدتهاست
پریده از سر بامت دل کبوتری ام …

زیاده خواه نبودم مگر به قدری که :
ز یاد برده مرا دست مهر مادری ام …

متاع کهنه ای ام در بساط تنهایی …
نبوده هیچ کسی غیر درد مشتری ام …

اگر دومرتبه از کوچه ام عبور کنی
شکسته تر شدم از قبل ها ‘ نمیخری ام ؟

#سید_رضا_هاشمی (سره)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا