سید رضا هاشمیغزل

بیا به عاشقی و شعر متهم باشیم …

بیا به عاشقی و شعر  متهم باشیم …
بیا بهانه نگیریم عشق هم باشیم …

بیا تمام مسیر عبور باران را…
بدون چتر بخندیم ! هم قدم باشیم …

نوشته های مشابه

بیا زیاد بمانیم پیش همدیگر …
بیا زیاد ببوسیم ‘ ضد کم باشم …

درست نیست که با هم معاشرت نکنیم
صلاح نیست که اینقدر محترم باشیم

موافقی که در آغوش هم خراب شویم ؟
شبیه شبنم گلبرگ غرق نم باشیم ؟

چقدر دوری و حسرت ؟ چقدر تنهایی ؟
چقدر ملعبه ی دست های غم باشیم …

چرا به کام دل همدگر عسل نشویم  ؟
چرا جدا ز هم و تلخ مثل سم باشیم ؟

بیا به عاشقی و شعر متهم باشیم …
بیا بهانه نگیریم ‘ عشق هم باشیم …

#سید_رضا_هاشمی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا