زهرا اقبالی من دختر شیرین سخن دوره قاجار

زهرا اقبالی من دختر شیرین سخن دوره قاجار

زهرا اقبالی من دختر شیرین سخن دوره قاجار

من دختر شیرین سخن دوره ی قاجار

تـــو پست مدرنـی و مضامیـن دل آزار

من اهـل دل و چـای هل و لعــل نگارم

تو اهل شب و شعر سپید و لب سیگار

من فلسفه ی عشقم و اشراقی محضم

تو عقلگــرا چون رنـــه و نیچـــه و ادگار

من پنجره ای رو به غزل… خواجه ی شیراز

تو سخت ، پــر از خشتی و مانند بـه دیوار

با این همه عاشق شده ام دست خودم نیست

من دختـــر شیریـن سخــن دوره ی قاجـار

شاعر : زهرا اقبالی.
سایر اشعار زهرا اقبالی را می توانید از لینک زیر بخوانید.

زهرا اقبالی

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی