• حسن درویشی
  • بشود فاش ، اگر عشق میان ، من و تو شعر عاشقانه حسن درویشی از کافه شعر

بشود فاش ، اگر عشق میان ، من و تو شعر عاشقانه حسن درویشی از کافه شعر

بشود فاش ، اگر عشق میان ، من و تو

بشود فاش ، اگر عشق میان ، من و تو شعر عاشقانه حسن درویشی از کافه شعر

بشود فاش ، اگر عشق میان ، من و تو .
رنگ خون است یقین ، هر دوجهان من و تو .

گویی از ترس ، حسودان و نظر تنگیشان .
زهر باید بنشیند ، به دهان من و تو .

چون کسی صحبتی ، از عشق تو با من بکند .
عاقبت فاصله افتد ، به لبان من و تو .

ترسم آنست ، که با اینهمه یعقوب شدن .
یوسفم ، درد شود ، قسمت جان من و تو .

” گوش کن ، با لب خاموش سخن میگویم” .
تا خیانت نکند ، نامه رسان من و تو .

“حسن درویشی”.

سایر اشعار حسن درویشی را از کافه شعر بخوانید.

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی