• سجاد صادقی
  • بچه ها عشق قشنگ است ولی از سجاد صادقی در کافه شعر

بچه ها عشق قشنگ است ولی از سجاد صادقی در کافه شعر

بچه ها عشق قشنگ است

بچه ها عشق قشنگ است ولی از سجاد صادقی در کافه شعر

بچه ها عشق قشنگ است ولی از سجاد صادقی

بچه ها عشق قشنگ است ولی

سهم عاشق دل تنــگ است ولـي

بين معشـــوقه و عاشــــق گه گـاه
زندگي صحنه ي جنــگ است ولـي
دل معشـــــوقه و عاشـــــق با هـم
مثل آيينـــــه و سنــــگ است ولـي
با سيــــاهي و سفيــــــدي تركيـب
عشق يعني كه دو رنگ است ولي
درد بسيــــار شكســــت عشقـــي
بدتـــــــر از زخم پلنــــگ است ولـي
دوستــــــانم همه تان مي دانيــــــد
عشق بي زور تفنـــــگ اسـت ولـي
خودمـــــــانيم بـــــــــدون اين عشـق
كـــــــار دنيا همه لنــــگ است ولـي
بچه ها بـا همــــه ي ايـــــن اوصــاف
بخـــــدا عشق قشنــــگ است ولي

سایر اشعار سجاد صادقی را از کافه شعر بخوانید.

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی