• سجاد سامانی
  • به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد سجاد سامانی از کافه شعر

به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد سجاد سامانی از کافه شعر

به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد

به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد سجاد سامانی از کافه شعر

به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد سجاد سامانی از کافه شعر

به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد
اگر مرد است،بغض گاهگاهش را نگه دارد

پریشان است گیسویى در این باد و پریشان تر
مسلمانى که میخواهد نگاهش را نگه دارد

عصاى دست من عشق است،عقل سنگدل بگذار
که این دیوانه تنها تکیه گاهش را نگه دارد

به روى صورتم گیسوى او مهمان شد و گفتم
خدا دلبستگان رو سیاهش را نگه دارد

دلم را چشمهایش تیر باران کرد،تسلیمم
بگویید آن کمان ابرو سپاهش را نگه دارد

خوانش این شعر را با صدای سجاد رشیدی پور از اینجادانلود کنید.

 

 

به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد
به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد

پریشان است گیسویى در این باد و پریشان تر
مسلمانى که میخواهد نگاهش را نگه دارد

عصاى دست من عشق است،عقل سنگدل بگذار
که این دیوانه تنها تکیه گاهش را نگه دارد

به روى صورتم گیسوى او مهمان شد و گفتم
خدا دلبستگان رو سیاهش را نگه دارد

دلم را چشمهایش تیر باران کرد،تسلیمم
بگویید آن کمان ابرو سپاهش را نگه دارد

سایر اشعار سجاد سامانی را از اینجا دانلود کنید.

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی