• غزل
  • وقتی سه تار چشم تو ماهور میزند

وقتی سه تار چشم تو ماهور میزند

وقتی سه تار چشم تو ماهور میزند

وقتی سه تار چشم تو ماهور میزند
جانا دلم برای خودم شور میزند

آخر دل است آجر و دیوار نیست که
با دیدن تو یکدفعه ناجور میزند

از آن زمان که دست مرا لمس کرده ای
دستم به رقص آمده سنتور میزند….

کافه شعر مرجع عاشقانه های معاصر

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی