سعیده طباطباییغزل

زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است سعیده طباطبایی

زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است سعیده طباطبایی

زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است
بر لب پر شور دریای شمالت خوشتر است
چون نسیم پاک جنگلهای سر سبز شمال
رقص پای دختران بی مثالت خوشتر است
باد هرزه دست خود کوته کن از موی نگار
پادشاه باد امشب دولت رو به زوالت خوشتر است
آمدم تا دفتر عشقت نماند خالی از
این سکوت لعنتی بشکن سوالت خوشتر است
لایق شعرم تو بودی عشق بی پایان من
نقش بستم نقش رویت با جمالت خوشتر است
دردها از گوشه ی قلبم نمایان می شود
حس ناب زندگی با شور وحالت خوشتر است

زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است

نوشته های مشابه

سایر اشعار سعیده طباطبایی را از کافه شعر بخوانید.

سعیده طباطبایی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا