• عسل کریمی
  • چقدر خواب ببینم که مال من شده ای عسل کریمی

چقدر خواب ببینم که مال من شده ای عسل کریمی

چقدر خواب ببینم که مال من شده ای

چقدر خواب ببینم که مال من شده ای عسل کریمی

چقدر خواب ببینم که مال من شده ای
و شاه بیت غزل های لال من شده ای
چقدر خواب ببینم که بعد آن همه بغض
جواب حسرت این چند سال من شده ای
چقدر حافظ یلدا نشین ورق بخورد؟
تو ناسروده ترین بیت فال من شده ای
چقدر لکنت شب گریه را مجاب کنم
خدا نکرده مگر بی خیال من شده ای
هنوز نذر شب جمعه های من اینست
که اتفاق بیفتد حلال من شده ای
که اتفاق بیفتد کنارتان هستم
برای وسعت پرواز بال من شده ای
میان بغض و تبسم میان وحشت و عشق
تو شاعرانه ترین احتمال من شده ای
مرا به دوزخ بیداریم نیازی نیست
عجیب خواب قشنگی ست مال من شده ای

چقدر خواب ببینم که مال من شده ای عسل کریمی

عسل کریمی

سایر اشعار عسل کریمی را از لینک زیر بخوانید.

عسل کریمی

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی