• علی صفری
  • مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد از علی صفری

مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد از علی صفری

مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد

مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد علی صفری

مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد

با تو آموخته ام عشق جنون هم دارد

جبرئیل غزل پیچش اندام توأم

دکمه در دکمه تنت حضرت مریم دارد

باز با ارتش زیبایی تو درگیرم

خط چشمت خبر از خط مقدم دارد

بعد هر حادثه امداد رسانی رسم است

لعنتی ! لمس تنت زلزله بم دارد

وعده های سر خرمن همه ارزانی شیخ

با تو هر لحظه دلم میل جهنم دارد

من تو را در همه ثانیه ها کم دارم

مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد

سایر اشعار علی صفری را از لینک زیر بخوانید.

علی صفری

مشکلی نیست بگویند طرف کم دارد از علی صفری

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی