• سپید
  • آه اگر آزادی سرودی می خواند شاملو

آه اگر آزادی سرودی می خواند شاملو

آه اگر آزادی سرودی می خواند شاملو

آه اگر آزادی سرودی می خواند شاملو

شعر عاشقانه شاملو
شعر کوتاه عاشقانه از احمد شاملو

آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند
سالیان بسیاری نمی بایست
دریافتی را
که هر …

شعر عاشقانه ی شاملو

آه اگر آزادی سرودی می خواند شاملو

سایر اشعار عاشقانه شاملو را می توانید از لینک زیر ببینید.

شعر های شاملو

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی