• غزل
  • عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم مهدی جهان دار

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم مهدی جهان دار

عشق سوزان است

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم مهدی جهان دار

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم
هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم

دل اگر تاریک اگر خاموش بسم الله نور
گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم

نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی
از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم

سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان
دل شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم

قل هو الله احد قل عشق الله الصمد
راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم

گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو
دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم

ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن
مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم

میزبان عشق است و وای از عشق! غوغا می کند
هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم

عشق سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم مهدی جهان دار

مهدی جهان دار

سایر اشعار مهدی جهان دار را از لینک زیر بخوانید.

مهدی جهان دار

 

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی