به این فکر کردم ازت دور شم از میلاد ماهیار
به این فکر کردم ازت دور شم از میلاد ماهیار

به این فکر کردم ازت دور شم کنارت نباشم که مجبور شم کنارم نمونی و عادت کنم به عکسای کهنم حسادت کنم نگاهت به پاهام زنجیر شد تو رفتی و من رفتنم دیر شد به عکسات گفتم که تنها شدم […]