آنگونه ای که بعد از آتش دود می میرد
آنگونه ای که بعد از آتش دود می میرد

آنگونه ای که بعد از آتش دود می میرد مردی که معشوقش نباشد زود می میرد حتّی اگر شاعرترین مرد زمین باشد حسّی که در ابیات شعرش بود می میرد مثل پرنده درقفس ، مانند گل در باد وقتی تقلّایش […]