واسه دیدنت دست وپامیزنم ابوالفضل یحیایی
واسه دیدنت دست وپامیزنم ابوالفضل یحیایی

سرخط نوشتم همین ابتدا یه واژه که معنیش میشه انتها یه تخته شکسته که غرقم کنه چقدشوق مردن ،چقداشتها من ازلابه لای خودم میگذرم باهرخاطره ازیه موج میپرم سرنقطه چین نگاهت ولی اسیر یه دریای آبیترم ببین واژه هاروچقدآبین چقداین […]

ابوالفضل یحیایی باران
ابوالفضل یحیایی

چندیست که دل بهانه ام باران است مضمون غزل ترانه ام باران است هرواژه ى شعرمن شمالی شده است امشب که عروس خانه ام باران است ابوالفضل یحیایی