کمیل ایزدجو دعا کن قسمتم باشد تو و تب هات بانو جان
کمیل ایزدجو دعا کن قسمتم باشد تو و تب هات بانو جان

کمیل ایزدجو دعا کن قسمتم باشد تو و تب هات بانو جان   غزل چشمت غزل مویت غزل لبهات بانو جان خدا رحمش بیـاید بر مخاطب هات بانو جان نگاهت منتقدها را حسابــی بــی زبان کرده و شاعرهای سر در […]