فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است نجمه زارع
فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است

فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است نجمه زارع فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است چه عاشقانه نفس می‌کشم!، هوا گرم است دوباره «دیده‌امت»، زُل بزن به چشمانی که از حرارتِ «من دیده‌ام ترا» گرم است بگو […]