من پر از ابرم و تو شاعر بارانی ها مهسا مجیدی پور از کافه شعر
من پر از ابرم و تو شاعر بارانی ها مهسا مجیدی پور از کافه شعر

من پر از ابرم و تو شاعر بارانی ها مهسا مجیدی پور از کافه شعر من پر از ابرم و تو شاعر بارانی ها عاشق ِ لحن ِ توام حینِ غزلخوانی ها هنرت، شاعری ات، طبعِ بلندت شده است شغل […]