در ولضالین حمدم خدشه ای وارد نبود مهدی ذوالقدر
در ولضالین حمدم خدشه ای وارد نبود

در ولضالین حمدم خدشه ای وارد نبود مهدی ذوالقدر در ولضالین حمدم خدشه ای وارد نبود از همان روزي که در باران سوارم کرده‌اي با نگاهت هيچ ميداني چکارم کرده‌اي؟ با تو تنها يک خيابان همسفر بودم ولي با همان […]