گاهی چنان بدم که مبادا ببینی ام محمد علی بهمنی
گاهی چنان بدم

گاهی چنان بدم که مبادا ببینی ام محمد علی بهمنی گاهی چنان بدم که مبادا ببینی ام حتــی اگـــر به دیده رویــا ببینی ام من صورتم که به صورت شعرم شبیه نیست بر ایــن گمـــان مباش کـه زیبا ببینی ام […]