بانوی جفا پیشه و معشوق روانی علیرضا فراهانی
بانوی جفا پیشه و معشوق روانی

بانوی جفا پیشه و معشوق روانی علیرضا فراهانی بانوی جفا پیشه و معشوق روانی اصلا تو غلط میکنی دامن بتکانی! از شرق به غرب تا به شمال و خود تهران گفتند که تو عامل بحران جهانی جغرافی بین المللی ریخته […]