اشتباهی شده ام عاشق چشمان شما، عفو کنید!
اشتباهی شده ام عاشق

اشتباهی شده ام عاشق چشمان شما، عفو کنید! اشتباهی شده ام عاشق چشمان شما، عفو کنید! یا پریشان شده ی موی پریشان شما، عفو کنید! دست من نیست که عاشق شده احساساتم! اینکه چشمم شده گریان شما، عفو کنید! جان […]

شعر هوشنگ ابتهاج به شهریار و پاسخ شهریار به سایه
شعر هوشنگ ابتهاج به شهریار و پاسخ شهریار به سایه

شعر هوشنگ ابتهاج به شهریار و پاسخ شهریار به سایه شعر هوشنگ ابتهاج به شهریار و پاسخ شهریار ، هوشنگ التهاج ه.ا.سایه شعری را به شهریار می نویسد و در آن از محبت و رفاقت بین خودش و شهریار می […]

با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد
با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد شهریار

با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد   با رنگ و بویت ای گل گل رنگ و بو ندارد با لعلت آب حیوان آبی به جو ندارد از عشق من به هر سو در شهر گفتگویی […]