شعر “خوشه ی نورسته” از شاعر “سولماز اعتماد”
شعر "خوشه ی نورسته" از شاعر "سولماز اعتماد"

شعر “خوشه ی نورسته” از شاعر “سولماز اعتماد” شعر “خوشه ی نورسته” از شاعر “سولماز اعتماد” ای گرمتر از بوسه ازاد تر از پرواز با یاد تو هر ساعت از عشق تو باید گفت بی هیچ غم و حسرت بی […]