سعید رستگارمند چون شورشی که سلطه ی خان را به هم زده ست
سعید رستگارمند چون شورشی که سلطه ی خان را به هم زده ست

سعید رستگارمند چون شورشی که سلطه ی خان را به هم زده ست   چون شورشی که سلطه ی خان را به هم زده ست گلهـــای دامن تـــو خـزان را بـــه هــم زده ست حل می شود تمـــام تنت در […]