زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است سعیده طباطبایی
زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است سعیده طباطبایی

زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است سعیده طباطبایی زیر باران گریه کردن با خیالت خوشتر است بر لب پر شور دریای شمالت خوشتر است چون نسیم پاک جنگلهای سر سبز شمال رقص پای دختران بی مثالت خوشتر است […]

نی میزنی دف میزنی آتش به دنیا میزنی سعیده طباطبایی
نی میزنی دف میزنی

نی میزنی دف میزنی آتش به دنیا میزنی سعیده طباطبایی ﻧﯽ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺩﻑ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺟﺎﻧﺎ ﺑﺰﻥ ﺁﺗﺶ ﺗﻨﻢ،ﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯿﺰﻧﯽ ﺳﺎﺯ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﮐﻮﮎ ﮐﻦ، ﺑﺎ ﺳﺎﻏﺮ ﻭ ﺟﺎﻡ ﺷﺮﺍﺏ ﺩﻟﺪﺍﺩﮔﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ، […]