کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر مني سعدی علیه الرحمه
کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر مني

  کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر مني سعدی   کس نگذشت در دلم تا تو به خاطر مني يک نفس از درون من خيمه به در نمي زني مهرگياه عهد من تازه ترست هر زمان ور تو […]

عشق را آغاز هست انجام نیست سعدی علیه الرحمه
عشق را آغاز هست انجام نیست

عشق را آغاز هست انجام نیست خوشتر از دوران عشق ایام نیست بامداد عاشقان را شام نیست مطربان رفتند و صوفی در سماع عشق را آغاز هست انجام نیست کام هر جوینده‌ای را آخریست عارفان را منتهای کام نیست از […]