به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد سجاد سامانی از کافه شعر
به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد

به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد سجاد سامانی از کافه شعر به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد سجاد سامانی از کافه شعر به رسم صبر ، باید مرد آهش را نگه دارد […]

نیمی از جان مرا بردی محبت داشتی سجاد سامانی
نیمی از جان مرا بردی محبت داشتی

نیمی از جان مرا بردی محبت داشتی سجاد سامانی نیمی از جان مرا بردی محبت داشتی نیم باقیمانده هم هر وقت فرصت داشتی بر زمین افتادم و دیدم به سویم می دوی دست یاری چیست؟ سودای غنیمت داشتی خانه ای […]