ترکیب حرف چشم و زبانت چه مبهم است حسین مرادی از کافه شعر
ترکیب حرف چشم و زبانت چه مبهم است شعر عاشقانه حسین مرادی از کافه شعر

ترکیب حرف چشم و زبانت چه مبهم است ترکیب حرف چشم و زبانت چه مبهم است حسین مرادی از کافه شعر ترکیب حرف چشم و زبانت چه مبهم است این دل حریف قفل معما نمیشود اسطوره میشدیم ولی بی تو […]