دعا نمیکنم این روزها مرادی نیست حسین دهلوی
دعا نمیکنم این روزها مرادی نیست

دعا نمیکنم این روزها مرادی نیست حسین دهلوی دعا نمیکنم این روزها مرادی نیست تو را به مهر و محبت که اعتقادی نیست! ببخش اینکه به تو خیره میشوم گاهی… خیال کرده ام این حاجت زیادی نیست! قبول کن به […]