باید که ز داغم خبری داشته باشند حسین جنتی
باید که ز داغم خبری داشته باشند

باید که ز داغم خبری داشته باشند حسین جنتی باید که ز داغم خبری داشته باشند هر مرد که با خود جگری داشته باشد حالم چو دلیری ست که از بخت بد خویش در لشکــر دشمن  پسری داشتـــه باشد ! […]