سال هزار و سيصد و هر سال سال توست امیر مرزبان
سال هزار و سيصد و هر سال سال توست

سال هزار و سيصد و هر سال سال توست امیر مرزبان سال هزار و سيصد و هر سال سال توست امیر مرزبان تقدير من رقم شده در زير فال توست مي پرسي اين غزل براي کدامين فرشته است؟ مي خندم! […]

شعر های امیر مرزبان خنده هایت باغی از یاقوت و مروارید باز
شعر های امیر مرزبان

شعر های امیر مرزبان شعر های امیر مرزبان رو می تونید از کافه شعر بخونید. خنده هایت باغی از یاقوت و مروارید باز هی ببین این لحظه ماه مهربان خندید باز! هی ببین از پشت کوه ابروانت سر زده است […]