کرده ام از دستِ ایـن فرهنگ، هنگ! امیرحسین خوشحال
کرده ام از دستِ ایـن فرهنگ، هنگ!

کرده ام از دستِ ایـن فرهنگ، هنگ! امیرحسین خوشحال کرده ام از دستِ ایـن فرهنگ، هنگ! گشته از عشقت دلِ دلتنگ، تنگ بعدِ «شیرین» شد تب «فرهاد»، حاد (این خبر را مرکز امداد، داد !) گفـت در پیشت شبی کفاش […]